1. Závaznou přihlášku na kurzy, seminář (semináře) zašlete obratem nejpozději 5 pracovních dní před dnem konání semináře. Přihlásit se je možné přímo prostřednictvím těchto webových stránek, nebo e-mailem, případně je možné si přihlášku vytisknout a zaslat ji poštou či ji naskenovat a zaslat e-mailem.
  2. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito pokyny a s cenou za jednotlivá školení, která je stanovena dohodou, dle zákona č. 526/90 Sb., o cenách
  3. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a společně se zálohovou fakturou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň i ty účastníky, kteří nebudou moci být  z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
  4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Účastnický poplatek je možné zaplatit na účet č.  78-9252950257/0100 vedený u KB, a.s. Pardubice. Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet.  Účastnický poplatek za jednotlivé semináře zahrnuje náklady spojené s realizací akce, včetně drobného občerstvení a podkladového studijního materiálu.
  5. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dní před jeho zahájením. Po tomto termínu a při neúčasti účastníka (či jeho náhradníka) kurzovné nevracíme, účastník je povinen uhradit plnou cenu semináře.
  6. Vyhrazujeme si právo na změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních či provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme písemně, telefonicky nebo e-mailem včas na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového spojení na přihlášce.
  7. Registrace účastníků na semináři probíhá vždy od 8.00 hodin do 8.30 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře.
  8. Informace o změnách: Účastníci budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informování o změně místa či data konání semináře, o změně lektora, případně o zrušení semináře.