Zastupování před FÚ

V daňovém řízení mnoho daňových subjektů nedosahuje uspokojivých výsledků, když se dopouští procedurálních chyb, které mnohdy mohou ovlivnit výsledek daňového řízení v jeho neprospěch.

Proto je podle našeho soudu jedním z hlavních úkolů daňových poradců maximální ochrana zákonných práv daňových subjektů v daňovém řízení.

Nejčastěji působíme v zastoupení klientů při provádění daňové kontroly ze strany správce daně a při formulaci a podávání řádných opravných prostředků, kterými se napadá výsledek vyměřovacího řízení (typicky dodatečné platební výměry).

Daňový poradce však může napomoci také v případech placení daní (žádosti o posečkání daně nebo povolení splátek, žádosti o prominutí příslušenství daně – daňového penále apod.)

Zastupování klienta v daňovém řízení před soudy

V případě neúspěšnosti opravných prostředků, můžeme v zastoupení klienta podat žalobu k příslušnému Krajskému soudu, kde můžeme nechat přezkoumat v celém rozsahu rozhodnutí finančního úřadu, případně finančního ředitelství.