Přinášíme Vám přehled mimořádných opatření vlády přijatých ve vazbě na pandemii nemoci COVID-19 a dalších souvisejících informací:

COVID-19 z pohledu pracovního práva

Nařízená karanténa

Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanci v tomto případě náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu prvních 14 dní od zaměstnavatele, od 15. dne platí dávky nemocenského pojištění správa sociálního zabezpečení.

Uzavřené provozovny zaměstnavatele ve vazbě na mimořádná rozhodnutí vlády

Pokud je pracoviště zaměstnance nařízením vlády kvůli mimořádné okolnosti uzavřeno (například restaurace, obchody) a zaměstnanec z tohoto důvodu nemůže docházet do práce, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Jelikož je však překážka v práci způsobena mimořádnou okolností, kterou zaměstnavatel nemůže ovlivnit, náleží zaměstnanci náhrada pouze ve výši 60 % průměrného výdělku, a to po celou dobu trvání překážky.

Uzavřená pracoviště rozhodnutím zaměstnavatele 

Pokud  dojde v důsledku viru k dočasnému omezení odbytu zaměstnavatele či poptávky po jeho službách a zaměstnavatel se z tohoto důvodu rozhodne pracoviště dočasně uzavřít (tzv. částečná nezaměstnanost), má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy minimálně 60 % průměrného výdělku (§209 Zákoníku práce).

Pokud u zaměstnavatele nedojde k omezení odbytu či poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. V praxi se může jednat o situaci, kdy zaměstnavatel pracoviště dočasně uzavře a důvodem je pouze obava o zdraví jeho zaměstnanců.

Nařízení zaměstnavatele -  práce z domova

Zde dochází dost často k mylným předpokladům. Práci z domu nemůže zaměstnavatel nařídit a ani ji nemůže zaměstnanec požadovat. Vždy se musí jednat o dohodu obou stran. V tomto případě náleží zaměstnanci 100 % mzdy

Uzavření škol

Na základě potvrzení příslušné školy bude rodiči - zaměstnanci náležet dávka ošetřovného a to ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu 9 dní (16 dní u samoživitelů) a to u dětí do 10 let (16 let u samoživitelů). Zároveň je vládou navrženo prodloužení doby pro ošetřovné po dobu uzavření příslušného zařízení nebo školy  z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Zároveň je navrhováno i zvýšení věkové hranice pro nárok na ošetřovné z 10 na 13 let věku dítěte.

Promíjení sankcí v souvislosti se šířením COVID-19

V návaznosti na Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 dochází:

  • k prominutí sankcí za pozdní podání a pozdní úhradu daně z příjmů (fyzických a právnických osob) za předpokladu, že prodlení nebude trvat déle než do 1. 7. 2020 (tj. 3 měsíce). Jedná se o „plošné“ prominutí, o které nebude třeba žádat.

Ve vazbě na Pokyn GFŘ D-44 bude plátcům DPH prominuta pokuta (bez žádosti) za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1.000,-Kč, u níž vznikne povinnost k úhradě v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020

Finanční pomoc pro podnikatele zasažené COVID-19

Českomoravská záruční a rozvojová banka spustila příjem žádostí do programu Úvěr COVID.  

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Parametry Úvěru COVID:

1. úvěr je možné čerpat na:

  • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku (pokud je příjemcem podpory vykazovaný jako náklad/výdaj a není vedený jako dlouhodobý majetek)
  • pořízení a financování zásob
  • další provozní výdaje (včetně předfinancování pohledávek) doložitelné účetními doklady (např. mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájmy a další).

2. podmínky úvěru:

  • bez úroku a bez poplatků
  • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 2 roky od uzavření smlouvy s možností odkladu splácení až o jeden rok od uzavření smlouvy
  • odklad splátek až 12 měsíců

POZOR: Příjem žádostí byl pozastaven k 20.03.2020 8.00 !

Program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“

Ve čtvrtek 19. 03. 2020 projednávala vláda návrh MPSV – Program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“, který má pomoci českým zaměstnancům a zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19 kompenzací některých vyplacených prostředků.

Dané opatření má následující obsah:

A) Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy zaměstnancům, kteří jsou v nařízené karanténě (důležitá osobní překážka zaměstnance).

B) Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy za překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP. Toto opatření by se mělo týkat pouze těch zaměstnavatelů, kteří byli nuceni uzavřít provoz v přímém důsledku vládních nařízení (zejména usnesení vlády č. 199), nebude se týkat případů omezení odbytu či rozhodnutí  z vlastní vůle.

Součástí opatření není poskytnutí příspěvku zaměstnavatelům v souvislosti s částečnou nezaměstnaností.

Situaci nadále sledujeme. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás

Aktuality
Program ANTIVIRUS - aktuální stav k 31.03.2020
O zvýhodněné úvěry z programu COVID II budou moci žádat firmy působící mimo Prahu od 2.dubna 2020
Finanční správa vydala Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem. Obsahuje například informace o prodloužení lhůty pro daňová…
Zákonem č. 137/2020 Sb., dochází k pozastavení evidence EET do dne ukončení nouzového stavu a v období následujících 3 měsíců