Doporučené odkazy:

Celý vývoj jednotlivých opatření sledujeme včetně mapování dalších možností různých řešení možných životních situací a proto neváhejte se na nás obrátit.

NOUZOVÝ STAV
datum číslo usnesení platnost
30.09.2020 957 (391/2020 Sb.) 05. 10. 2020 – 04. 11. 2020
30.10.2020 1108 (439/2020 Sb.) prodloužení do 20. 11. 2020
20.11.2020 1195 (471/2020 Sb.) prodloužení do 12. 12. 2020
07.12.2020 1294 (521/2020 Sb.) prodloužení do 23. 12. 2020
22.12.2020 1373 (593/2020 Sb.) prodloužení do 22. 01. 2021
22.01.2020 55 (21/2021 Sb.) prodloužení do 14. 02. 2021
14.02.2021 125 (59/2021 Sb.) prodloužení do 28. 02. 2021
26.02.2021 196 (96/2021 Sb.) 27. 02. 2021 – 28. 03. 2021

Podpory "Covid 19" na období podzim - zima 2020, jaro 2021

Podpory Covid-19 pro jednotlivé obory podnikání

1. COVID – Sport II

Program COVID – Sport II, který je určen na podporu sportovních soutěží a mezi oprávněné žadatele patří profesionální a poloprofesionální sportovní kluby. Administrovat tento dotační program bude Národní sportovní agentura ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO). MPO bude přidělovat podporu obchodním společnostem, kdežto Národní sportovní agentura neziskovým organizacím v ČR. Programem poskytovaná podpora bude rozdělena do dvou oblastí podpory.

Oblast podpory A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her zařazených do olympijského programu. 

Oblast podpory B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce.

Informace pro podání žádosti:

 • VSA-2020 – pro významné sportovní akce konané v roce 2020.

  • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 5. 10. 2020 od 12:00
  • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 2. 11. 2020 do 11:59
 • VSA-2021 – pro významné sportovní akce konané v roce 2021.

  • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 20. 10. 2020 od 12:00
  • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 16. 11. 2020 do 23:59
 • VSA ZPS-2021 – pro významné sportovní akce zdravotně postižených konané v roce 2021.

  • Datum zahájení příjmů žádostí o podporu: 20. 10. 2020 od 12:00
  • Datum ukončení příjmů žádostí o podporu: 19. 11. 2020 do 23:59
 • Žádost lze podat zde 
2. COVID – Nájemné III

Program COVID – Nájemné je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. 

Program umožňuje přispět podnikatelům 50 procent z celkového nájemného za 4. čtvrtletí 2020. Nově už nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy. Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro jednoho žadatele.

O příspěvek v druhé výzvě programu mohou žádat:

 • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.).
 • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky.
 • Kina.
 • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy.
 • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra.
 • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.
 • Zoologické zahrady.
 • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel).
 • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
 • nově mohou žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období (4. čtvrtletí 2020) v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 50 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 bude prokazován pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020.

Informace pro podání žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 01. 2021 od 9:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 08. 04. 2021 do 23:59
 • Žádost lze podat zde 
3. COVID – Bus

Ministerstvo dopravy spouští program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě COVID – Bus. Podpora je určena na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie COVID – 19 v období nouzového stavu. 

Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu). Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku 2019/2020 je pak rozhodné období kalkulováno od 12. března až do 30. června 2020.

Výše příspěvku na sedačku podle emisní normy EURO autobusu  Dotace na sedačku a den
EURO II 15 Kč
EURO III 28 Kč
EURO IV 40 Kč
EURO V 62 Kč
EURO VI 135 Kč

Informace pro podání žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 10. 2020 od 00:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 25. 11. 2020
 • Žádost lze podat zde
Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). 

Základní informace
 • Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 15. března 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • Podpora v rámci Výzvy bude za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.
 • Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Počet dnů je dán dobou mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády, jde tak až o 79 dní (viz příloha 2 Výzvy). Do výpočtu se počítají zaměstnanci působících v daném sektoru (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.
 • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 10. ledna 2021.

Přehled sektorů a počtu uznaných dnů pro stanovení výše podpory

Popis

Počet dní

Sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti

79

Pořádání kongresů, veletrhů, pořádání poutí a podobných tradičních akcí atd., viz usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020

76

Stravování (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a dále prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií, planetárií apod. (viz usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10. 2020, bod I. 4.)

74

Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)

60

Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej viz usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 2020

48

Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly), které dostaly výjimku ve smyslu usnesení vlády č. 1376 ze dne 27.12.2020 bod 3. c)

42

Prodejny zbraní a střeliva

32

Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček

27

Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží

9

Program COVID - Kultura

Termíny k podání spuštění příjmu žádostí k jednotlivých částí podpory v rámci výzvy č. 3 k programu COVID – Kultura:

 • Žádosti o jednorázovou podporu pro OSVČ (výzva 3.1) v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí je možné podávat od 15.2.2021 do 15.4.2021, a to on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • Žádosti o podporu ve výzvě č. 3.2 lze podávat od pondělí 1. března do pátku 30. dubna, a to on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Ve výzvě Covid - Kultura č. 3.1 OSVČ může zažádat:

Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura. Pro účely tohoto programu jsou rozřazeny do těchto dvou kategorií:

 • Výkonní umělci a autoři (např. profesionální interpreti a autoři, herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, dramaturgové, malíři, sochaři, kurátoři výtvarného umění, umělečtí fotografové, spisovatelé, tvůrci autorských knih - ilustrátoři, autoři dramatických textů ad.),
 • Odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, umělečtí manažeři ad.), které se podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce a mají umělecký přesah či vysokou míru specializace pro živá vystoupení či výtvarné umění.

Ve výzvě Covid - Kultura č. 3.2 Audiovize může zažádat:

 • Podpory pro fyzické osoby podnikající – osoby samostatně výdělečné činné (dále též „OSVČ“ nebo „žadatel“) vykonávající štábové filmové profese (A1), tvůrčí filmové profese (A2), a výkonné umělce (A3). Jedná se tedy o fyzické osoby, jejichž samostatně výdělečná činnost probíhá soustavně a dlouhodobě ve fázích vývoje a výroby audiovizuálních děl (dále jen „AVD“) (A1 a A2) nebo je realizována ve formě uměleckého výkonu (A3);
 • Podpory pro právnické osoby - provozovatele kin (B1 - sedačkovné), podpory na marně vynaložené (uhrazené) náklady distribučních společností (B2) a podpory na marně vynaložené (uhrazené) náklady a neuhrazené náklady (závazky) produkčních společností (B3), kterým tyto náklady a závazky vznikly v přímé souvislosti s omezením audiovizuální výroby, distribuce a zpřístupnění AVD v kinech v období a dle specifik uvedených níže v části B1 až B3. Jedná se o subjekty, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.

Přehled opatření ve vazbě  na COVID 19 pro období jaro-léto 2020 je uveden zde

Aktuality
Povinné testování od 17. ledna 2022 2x týdně prostřednictvím antigenního testu ve firmách
Vláda schválila prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28.02.2022 a znovu aktivovala režim B na období od 1.11.2021 do 28.2.2022.
Antivirus režim A byl prodloužen do 31.12.2021.
Ukončení programu Antivirus A+ a Antivirus B k 31.05.2021 a programu Antivirus A k 30.06.2021