Občanský zákoník (dále jen NOZ)  (zákon č. 80/2012 Sb.)  stanoví v § 435 povinné náležitost obchodních listin, ale i informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu a to:

  • Jméno, sídlo
  • Informace o jeho zápise v rejstříku včetně identifikačního údaje
    • podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky;
    • podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku (údaj o zápise do živnostenského registru, seznamu advokátů, daňových poradců, znalců atd.)
    • podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence.

Mezi obchodní listiny patří zejména : faktura, objednávka, obchodní dopis, smlouva.

Povinnost mít internetové stránky ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) pouze akciovým společnostem a to prostřednictvím ustanovení § 7 odst. 2.  Na internetových stránkách musí a.s. zveřejnit všechny údaje, které musí uvádět na obchodních listinách a ještě celou řadu dalších informací jako např. uveřejňování pozvánek na valnou hromadu (§ 406 odst. 1 ZOK) či zveřejňování účetní závěrky či vybraných údajů z ní (§436 a 437 ZOK) aj.

Společnost s ručením omezením nemá povinnost mít internetové stránky, ale pokud se je rozhodne zřídit, vztahují se na ni požadavky ustanovení § 7 odst. 2 ZOK, tzn., že kromě povinných údajů dle ustanovení § 435 NOZ zveřejňuje i údaje o základním kapitálu.

Tato povinnost se týká jakýchkoliv internetových stránek, tzn. i stránek, které jsou zřízeny např. pro e-shop či dílčí podnikatelskou činnost. Pokud se jedná výlučně o soukromé internetové stránky bez vazby na podnikatelskou činnost podnikatele, pak povinné údaje obsahovat nemusí.

Za porušení povinností uvádět na obchodních listinách stanovené údaje, může být podnikateli uložena pokuta až do výše 50.000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu jednoho roku (§ 24 zákona o přestupcích).