V období od 1.11.2021 do 31.12.2021 se z rozhodnutí ministryně financí promíjí DPH za dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021. 

Osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty je prominuta daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 

  1. za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a DPH z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o DPH;
  2. při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jeho dodání zboží povinnost přiznat daň dle § 24 zákona o DPH;
  3. při dovozu plynu, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o DPH, nebo vznikla při dovozu plynu povinnost přiznat nebo zaplatit DPH podle § 23 zákona o DPH.
  • Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat nebo zaplatit daň u dodání elektřiny a plynu za výše uvedených podmínek, vznikla v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, tedy v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH ve smyslu dodání elektřiny nebo plynu, nebo vznikla povinnosti přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy) dle § 20a odst. 2 zákona o DPH v souvislosti s dodáním elektřiny nebo plynu.
  • V případě tohoto dodání je v souladu s Rozhodnutím plátci DPH zachován nárok na odpočet daně z příslušných přijatých zdanitelných plnění. 

Informace GFŘ k dané otázce: