Novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.,) podstatným způsobem zpřísňuje dosavadní právní úpravu týkající se přijímání rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam). Od 1.1.2021 nebude možné u společnosti s ručením omezeným  realizovat valnou hromadu o změně společenské smlouvy bez součinnosti notáře. Tento způsob rozhodování byl v praxi dost využíván a to z důvodu ušetření nákladů za notářské poplatky, kdy do 31. 12. 2020 stačilo, aby podpis na vyjádření společníka k návrhu  byl úředně ověřen. Nemusel tak být o daném rozhodnutí pořizován notářský zápis a tím docházelo k významné úspoře na nákladech za sepsání notářského zápisu. Nákladem byl poplatek za ověření podpisu každého společníka, což je v případě méněčlenných společností prakticky zanedbatelná částka.