Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č 216/2022 od 1. února 2023 umožní zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním poměru.

Do vybraných kategorií zaměstnanců budou patřit například:

  • osoby starší 55 let;
  • rodiče pečující o děti mladší 10 let;
  • osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby; 
  • osoby se zdravotním postižením či
  • osoby na rekvalifikaci. 

Sleva na pojistném se také týká osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah jejich sjednaného pracovního úvazku. 

Zaměstnavatel bude moci uplatnit měsíční slevu na pojistném na sociální zabezpečení ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném pracovním poměru za následujících podmínek:

  • jejich pracovní doba činí nejméně 8 hodin, avšak nepřekročí 30 hodin týdně;
  • jejich vyměřovací základ ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 1,5násobek průměrné mzdy a
  • zároveň, jejich vyměřovací základ ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci nepřesáhne 1,15 % průměrné mzdy. 

Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru