Podmínky pro osvobození příspěvků na stravování na straně zaměstnance jsou zakotveny v § 6 odst. 9 písmeno b), který je změněn od 1. 1. 2024 následujícím způsobem:

Příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle jiného právního předpisu, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu (zákoníku práce), a to:

  • v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin,
  • a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejné směny, pokud její délka v úhrnu s přestávkou v práci povinně poskytovanou zaměstnavatelem podle jiného právního předpisu je delší než 11 hodin

Příspěvek na stravování pro rok 2024 je ve výši 116,20 Kč (70% z částky 166 Kč) a je poskytován jako maximálně možný jak pro stravování na pracovišti, stravenky tak i pro peněžitý příspěvek (stravenkový paušál).

Příspěvek zaměstnavatele nad rámec částky 116,20 Kč je pro zaměstnavatele daňový náklad a pro zaměstnance se jedná o nepeněžní příjem, ze kterého bude odvedena nejen daň z příjmu fyzických osob, ale také pojistné (zdravotní a sociální)

Bližší informace spolu s dalšími změnami v oblasti sociálního a zdravotního pojištění včetně postupu při zpracování mezd pro rok 2024 budou probírány na následujícím školení:

Mzdy a personalistika 2024

Pardubice, 30.01.2024 - 08.30 - 13.30

OBJEDNAT ŠKOLENÍ