Od 1. ledna 2020 jsou účinná v rámci EU nová legislativní pravidla z oblasti DPH  tzv. quick fixes (rychlé záplaty). Jde o soubor přechodných opatření, která budou platit do doby, než bude v rámci EU nastolen finální systém DPH (přibližně do 01.07.2022).

Tyto nová pravidla jsme již probírali na prosincovém semináři a dále je budeme rozebírat i na specializovaném semináři konaném dne 04.02.2020 v Pardubicích.

Zásadní změny v oblasti obchodování v rámci EU se týkají následujících 4 oblastí:

1. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu EU

Při dodání zboží do jiného členského státu (JČS) bude nově nutné, aby zákazník sdělil dodavateli své DIČ, jinak nebude možné dodání tohoto zboží osvobodit od DPH. Tato podmínka tady byla i v minulém období, ale směrnice nově definuje následující nové podmínky pro dodavatele a to:

  • dodavatel bude muset mít k dispozici důkaz o tom, že mu zákazník své DIČ v EU sdělil,
  • dodavatel bude muset povinně uvést záznam o dodání zboží v Souhrnném hlášení

2. Způsoby prokazování přepravy zboží do JČS

Dodavatel musí předložit dva důkazy, přičemž jsou stanoveny 2 skupiny důkazů a dodavatel si může vybrat, jestli předloží oba důkazy z první skupiny, nebo jeden důkaz z první a druhý z druhé skupiny dokumentů.

  • První skupina: dokumenty týkající se přepravy – podepsaný nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží
  • Druhá skupina: jiné dokumenty – pojistka přepravy, bankovní doklad o úhradě přepravy, úřední potvrzení ukončení přepravy v státě určení (např. notářem), potvrzení skladovatele o přijetí na sklad ve státě určení

3. Přiřazení přepravy

Zde se řeší tzv. řetězové obchody, kdy dochází k pohybu zboží mezi více obchodními partnery O řetězový obchod se jedná, když se v rámci jediného fyzického pohybu zboží uskuteční alespoň dvě dodání tohoto zboží. Základním pravidlem je, že od daně může být osvobozeno pouze jedno dodání zboží, a to pouze to, k němuž je přiřazena přeprava. Přiřazení přepravy v současné praxi způsobuje obtíže, zejména pokud přepravu zajišťuje prostřední osoba.

4. Konsignační sklady (call-off stocks)

Jedná se o nová pravidla, která přinášejí určitá zjednodušení v případě konsignačních skladů, do nichž dodavatel přemísťuje vlastní zboží z jiného členského státu. Odběratel, který bude zboží odebírat z konsignačního skladu bude samovyměřovat DPH až v momentě vyskladnění, tj. ve chvíli, kdy dojde k aplikaci práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Kromě nových povinností (max. doba uskladnění 12 měsíců, zboží nesmí být ukradeno) musí být dodávky vykázány v souhrnném hlášení.

Výše uvedené změny Vám naši odborníci pro oblast DPH rádi vysvětlí, či s Vámi blíže proberou. Případně je možné navštívit námi pořádaný specializovaný seminář nebo můžeme připravit  výlučně pro Vaší firmu individualizovaný seminář, při kterém bude možné tyto jednotlivé změny přehledným způsobem vysvětlit na praktických příkladech. 

V případě dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit (tel. 466 649019, 777 649019, e-mail: info@conto-servis.cz).