Zákonem 216/2022 Sb. se zavádí od 01.02.2023 sleva na pojistném ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnancům na které je sleva uplatňována. Zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. 

Podmínkou nároku na slevu je, že se zaměstnancem je sjednána kratší pracovní doba, rozsah 8 až 30 hodin týdně. Podmínka zkráceného úvazku neplatí pro zaměstnance mladší 21 let.

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance, který

 • je starší 55 let
 • pečuje do dítě mladší 10 let
 • pečuje o osobu blízkou závislou na pomoci jiné osoby
 • je studentem
 • byl uchazečem o zaměstnání, který nastoupil rekvalifikaci
 • je osobou se zdravotním postižením
 • je mladší 21 let

Zaměstnavatel nemá nárok na slevu pokud:

 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy (rok 2022 cca 58.400 Kč)
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance připadající na 1 hodinu z odpracovaných hodin je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy
 • odpracovaná doba v pracovním poměru zaměstnance překročí v kalendářním měsíci 138 hodin
 • zaměstnanec je pracovním poměru k zaměstnavateli, který je chráněnou dílnou

Sleva náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámil ČSSZ záměr uplatňovat tuto slevu. Nejpozději lze oznámit ve lhůtě pro podání měsíčního přehledu.

Sleva se uplatňuje prostřednictvím měsíčního formuláře Přehled o výši pojistného.

Slevu lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží. Na tiskopisu se bude uvádět:

 • počet zaměstnanců, za které náleží sleva
 • úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců
 • částka slevy
 • úhrn pojistného po snížení o slevu
 • údaje o zaměstnancích, za které se sleva uplatňuje, tj. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, vyměřovací základ zaměstnance, rozsah kratší pracovní doby, důvod uplatnění slevy

Bližší informace spolu s dalšími změnami v mzdové a personální budou probírány na následujícím školení:

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ problematika v praxi roku 2023 (cyklus 2 seminářů)

Pardubice, 26.+27.01.2023 - 08.30 - 13.30

OBJEDNAT ŠKOLENÍ