Aktuální informace COVID 19 pro období podzim 2020 jsou zveřejněné zde

1. FIRMY

Program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“

ANTIVIRUS A+B

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek státu

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku od státu měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců

nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 

§192 a 208 ZP

 

překážky v práci

60 % PVZ

karanténa

 

100 % PVZ

uzavření provozu

80% NMZ a odvodů

 

max. 39 000 Kč

 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID 19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

 

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60 - 100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ  a odvodů

 

max. 29 000 Kč

 

 

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly).

NMZ = náhrady mzdy;  PVZ = průměrný výdělek zaměstnance; ZP=zákoník práce

 Bližší informace

ANTIVIRUS C

Zaměstnavatelům s maximálně 50 zaměstnanci se promíjí sociální pojištění placené zaměstnavatelem z mezd za období červen až srpen 2020.

ZÁKLADNÍ  PODMÍNKY

 • zaměstnavatel zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce maximálně 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění
 • počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. 3. 2020
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020
 • zaměstnavatel musí uhradit pojistné, které platí zaměstnanci, ve stanovené lhůtě (do 20. dne následujícího měsíce)
 • v daném měsíci není možný souběh s programem ANTIVIR - režim A nebo B
 • zaměstnavatel musí být rezidentem ČR nebo EU a EHS, který za poslední skončené období dosáhl většiny příjmů z ČR
 • výše slevy je omezena 1,5 násobkem průměrné mzdy na jednoho zaměstnance  (nejvýše 52.253 Kč)
 • nezahrnují se zaměstnanci, kterým byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a (rušení zaměstnavatele), písm. b (přemístění zaměstnavatele), písm. c (nadbytečnost zaměstnance)
 • prominutí pojistného se uplatňuje na novém přehledu a to pouze elektronicky a nelze jej uplatnit zpětně

Bližší informace

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PROMÍJENÍ POJISTNÉHO

Ošetřovné (OČR) pro zaměstnance
 
 • bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně
 • nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti
 • do 31. března bude poskytnuto ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, od 1. dubna ve výši 80 % denního vyměřovacího základu

Více informací

COVID-19 z pohledu pracovního práva

Nařízená karanténa

Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanci v tomto případě náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu prvních 14 dní od zaměstnavatele, od 15. dne platí dávky nemocenského pojištění správa sociálního zabezpečení.

Uzavřené provozovny zaměstnavatele ve vazbě na mimořádná rozhodnutí vlády

Pokud je pracoviště zaměstnance nařízením vlády kvůli mimořádné okolnosti uzavřeno (například restaurace, obchody) a zaměstnanec z tohoto důvodu nemůže docházet do práce, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Jelikož je však překážka v práci způsobena mimořádnou okolností, kterou zaměstnavatel nemůže ovlivnit, náleží zaměstnanci náhrada pouze ve výši 60 % průměrného výdělku, a to po celou dobu trvání překážky.

Uzavřená pracoviště rozhodnutím zaměstnavatele 

Pokud  dojde v důsledku viru k dočasnému omezení odbytu zaměstnavatele či poptávky po jeho službách a zaměstnavatel se z tohoto důvodu rozhodne pracoviště dočasně uzavřít (tzv. částečná nezaměstnanost), má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy minimálně 60 % průměrného výdělku (§209 Zákoníku práce).

Pokud u zaměstnavatele nedojde k omezení odbytu či poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. V praxi se může jednat o situaci, kdy zaměstnavatel pracoviště dočasně uzavře a důvodem je pouze obava o zdraví jeho zaměstnanců.

Nařízení zaměstnavatele -  práce z domova

Zde dochází dost často k mylným předpokladům. Práci z domu nemůže zaměstnavatel nařídit a ani ji nemůže zaměstnanec požadovat. Vždy se musí jednat o dohodu obou stran. V tomto případě náleží zaměstnanci 100 % mzdy

Uzavření škol

Na základě potvrzení příslušné školy bude rodiči - zaměstnanci náležet dávka ošetřovného a to ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu 9 dní (16 dní u samoživitelů) a to u dětí do 10 let (16 let u samoživitelů). Zároveň je vládou navrženo prodloužení doby pro ošetřovné po dobu uzavření příslušného zařízení nebo školy  z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Zároveň je navrhováno i zvýšení věkové hranice pro nárok na ošetřovné z 10 na 13 let věku dítěte.

2. OSVČ

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

Podpora ve formě dotace bude vyplacena OSVČ, která pečuje o:

 • dítě mladší 13 let, které jinak navštěvuje školu či jiné dětské zařízení (v současné situaci uzavřené z důvodu šíření infekce COVID-19), za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
 • nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I(lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.
 • osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I(lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19,za předpokladu, že na stejnou osobu nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba.

V současnosti je aktuální Výzva za období 05/2020. 

Online formulář bude dostupný od 12.06.2020 od 09.00 na adrese: https://osetrovne.mpo.cz/info

Výzva v plném znění: zde.

Kompenzační bonus („pětadvacítka“)
 • jedná se o přímou podporu pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru 
 • subjektem je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor, znalec, architekt apod.)
 • bonusovým obdobím je období od 12. 3. do 8. 6.  2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, ve kterém jsou splněny podmínky pro jeho čerpání. Celková částka za plný počet dnů činí 44 500 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti.
 • bonus bude vyplacen oproti jednostránkové žádosti, která bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána, podpora bude administrována Finanční správou
 • OSVČ prohlásí, že nemohla podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády
 • žádost je možné vyplnit na formuláři finanční správy a budou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady
 • pokyny k vyplnění žádosti
Další informace

3. SPOLEČNÉ

Promíjení sankcí v souvislosti se šířením COVID-19

V návaznosti na Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 dochází:

 • k prominutí sankcí za pozdní podání a pozdní úhradu daně z příjmů (fyzických a právnických osob) za předpokladu, že prodlení nebude trvat déle než do 1. 7. 2020 (tj. 3 měsíce). Jedná se o „plošné“ prominutí, o které nebude třeba žádat.

Ve vazbě na Pokyn GFŘ D-44 bude plátcům DPH prominuta pokuta (bez žádosti) za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1.000,-Kč, u níž vznikne povinnost k úhradě v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020

Aktuality
Prodloužení izolačky o další 2 měsíce a to do 30.06.2021
Při pořízení respirátorů z EU či dovozem je v období 14.4.-3.6.21 prominuta DPH
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nové dotační programy ke zmírnění dopadů pandemie Covid 19 a to Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady
V návaznosti na rozhodnutí finanční správy o posunutí termínů pro podání přiznání k dani z příjmu došlo i posunutí termínů pro podání Přehledů pro ZP…